Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-312 (150mm)

Mitutoyo 530-312, thước cặp du xích 530-312, Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-312, Thước cặp cơ du xích 530-312, Thước cặp cơ khí 150mm (6″) 530-312.