20m Thước dây cuốn thép Stanley 0-34-105

20m Thước dây cuốn thép Stanley 34-105N, Thước cuốn thép 20m hệ m (34-105N)